top of page

KENDO 5.0 The New Leadership Model for the AI Era

ผู้นำยุคใหม่คืออะไร? คงจะมีใครหลายต่อหลายคนตอบได้ และคำตอบเหล่านั้นก็คงจะถูก ไม่มีผิดด้วยกันทั้งสิ้น หากแต่คำตอบที่ได้นั้นอาจจะกระจัดกระจายตามความเชื่อของแต่ละคนไป มันม่ใช่เรื่องใหม่ที่ใครๆก็ล้วนแล้วแต่มีความเชื่อ มีวิธีการคิดและมีหลักปรัชญาของตนที่แตกต่างกันออกไป แต่สิ่งที่สำคัญคือจะทำอย่างไรที่จะให้คนอื่นยอมเชื่อและเข้าใจในความคิดของตน ดังเช่นที่มีนักวิชาการจากหลายมหาวิทยาลัยได้เคยสื่อสารด้วยตัวหนังสือออกมาเป็นบทความและหนังสือทางวิชาการ นำไปสอนผู้นำกันมาแล้วทั่วโลกอย่างเช่น Peter Minzberg, Daniel Goleman, Hirotaka Takeuchi และ Ikujiro Nonaka เป็นต้น ซึ่งผู้เขียนได้ศึกษาและติดตามงานของทุกท่านมานานกว่า 20 ปี

การเป็นผู้นำที่ดีนั้น จะต้องอาศัยปัจจัยและองค์ประกอบหลายอย่าง ทั้งเรื่องของบทบาท (Roles) ประเภท (Types) และแนวปฏิบัติ (Practices) ที่คนที่จะเป็นผู้นำควรจะต้องเรียนรู้และเข้าใจ และสุดท้ายก็จะมาต่อยอดจากหนังสือเล่มนี้ในเรื่องของศิลปะ (Arts) ที่ผู้เขียนตั้งใจจะถ่ายทอดให้ผู้อ่านได้ใช้เป็นแนวทางในการสร้างภาวะผู้นำให้กับตนเองและผู้อื่นได้ดียิ่งขึ้น โดยที่ผู้เขียนนำเอาหลักปรัชญาที่ได้มีออกแบบไว้เพื่อนำไปเป็นแนวทางหลักในการเป็นศิลปะสำหรับใช้ในการฝึกฝนนักดาบของประเทศญี่ปุ่น ที่ยังคงอยู่จนถึงปัจจุบันนี้

 

KENDO 5.0 – Leadership skill for the new coming AI era เล่มนี้ ผู้เขียนตั้งใจที่จะนำเอาแบบอย่างที่ดีของศิลปะในอดีตมาผสมผสานกับสถานการณ์โลกที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ซึ่งต้องการผู้นำที่มีทักษะและศิลปะอยู่ในใจและกาย ไม่แตกต่างกับพื้นฐานในอดีตที่ต้องการความอยู่รอด ความเป็นผู้ชนะในเกมส์การต่อสู้ในสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ซึ่งต้องการการฝึกฝนเป็นอย่างดีทั้งกายและใจ โดยที่ผู้เขียนจะได้นำเสนอเป็นข้อๆตามหลักแห่งการผสมผสานศิลปะในอดีตกับเหตุการณ์ในอนาคตตามแนวคิดและหลักปรัชญาของผู้เขียน ถ่ายทอดลงมาในหนังสือเล่มนี้ เพื่อที่จะให้ผู้นำยุคใหม่ (5.0) ที่เรียกว่ายุคปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence) และยุคการผนวกกับปัญญาเสริมของมนุษย์ (Augmented Intelligence) ได้ศึกษาและนำไปเป็นแนวทางในการฝึกฝนปฏิบัติให้เกิดผลต่อตนเองและองค์กรให้ได้มากที่สุด โดยเน้นหลักปรัชญาการต่อสู้ที่ได้ถ่ายทอดกันมาร่วมกันกับหลักปรัชญาแนวใหม่ในทางการบริหารเพื่อสร้างสมดุลย์แห่งศักยภาพของผู้นำที่ดีที่สุดในอนาคต

bottom of page