top of page

                                                   

 

                                                 

 

                                                  นาย ไตรรัตน์ ฉัตรแก้ว

                                                               อายุ 59 ปี

                                                   เกิดวันที่ 25 สิงหาคม 2502

 

ประวัติการศึกษา

 

มัธยมศึกษา - วชิราวุธวิทยาลัย

ปริญญาตรี - คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

ปริญญาโท - การจัดการทรัพยากรมนุษย์ วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล

ปริญญาบัตร - หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ ๕๖ วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร

ประกาศนียบัตรชั้นสูง - หลักสูตรเสริมสร้างสังคมสันติสุข รุ่นที่ ๑ สถาบันพระปกเกล้า

ประกาศนียบัตร - หลักสูตรการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี รุ่นที่ ๑ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

 

ตำแหน่งงานปัจจุบัน

 

ประธานสถาบัน - สถาบันการจัดการความรู้เอเซีย (กิจการเพื่อสังคม)

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ - บริษัท เอส โอ แทงค์คลีนนิ่งเซอร์วิส จำกัด

ผู้ทรงคุณวุฒิ - ด้านสังคม วัฒนธรรมและธุรกิจ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ - คณะกรรมการ ICT สถาบันพระปกเกล้า

 

 

 

bottom of page